.
รวมลิ้งค์อื่น ๆ


รายงานผลสถิติการใช้งานเว็บ
เริ่ม 03/02/2013 20:26
      ผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด 107837 ครั้ง
  อ่านข่าวทั้งหมด  79651 ครั้ง
  อ่านบทความทั้งหมด  10238 ครั้ง
  โหลดเอกสารทั้งหมด 36283 ครั้ง
  หน้าแรก >ข่าวประชาสัมพันธ์ > เรียน ลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

   เรื่อง :  เรียน ลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
   ข่าวโดย :    วันที่  11/07/2018 เวลา 03:15 น.
 
 

  เรียน ลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐


 ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้


-เป็นการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่องแนวทางการขอคืนตำแหน่ง พนังกานสถานที่ (ภารโรง) ให้สถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลการ


-เพื่อให้ลูกจ้าง ได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้และสิทธิเกื้อกูลต่างๆ และทราบถึงความคืบหน้าเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลหลังเกษียณ และกรณีเหตุเกษียณสูงวัยแต่อายุราชการไม่ครบ  25 ปี  ให้ได้รับบำเหน็จรายเดือน และระเบียบการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างส่วนราชการ การปรับระดับชั้นงาน และการเปลี่ยนตำแหน่งสายงาน และการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างส่วนราชการ ได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และความรู้เรื่อง ช.พ.ค.3.      - เพื่อให้ลูกจ้างส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ทำงานด้านบุคลาการ ได้รู้เรื่องกองทุน กสจ. ในทุกมิติที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุน กสจ. เช่น การออมเงินสะสม การลงทุน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน การขอรับเงินสะสมคืน และเพ่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลุกจ้างประจำของส่วนราชการได้รู้จักกองทุน กสจ.


4.       -เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกของสมาคมฯได้รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อบังคับของสมาคมฯ


ในการนี้ สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านกรุณาแจ้ง และ อนุญาตลูกจ้างและเจ้าหน้าที่งานบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว พร้อมนี้ขอหน่วยงานต้นสังกัดโปรดพิจารณาอนุมัติ ค่าลงทะเบียนประชุมสัมมนา คนละ 500 บาท ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบกระทรวงการคลัง


        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  จักเป็นพระคุณยิ่ง


โหลดเอกสารโปรดคลิกตรงนี้ ค่ะ

 
 
 
 
 

หน้าแรก
| ทำเนียบบุคลากร | บทความ | ภาพกิจกรรม |เว็บบอร์ด | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรมของเรา
 แสดงผลได้ดีในขนาด 1024 x 768 รองรับ IE, Mozilla, Opera, Chrome
สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
  ที่อยู่   ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สมพ.34 ชั้น 4 ถ.โซตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทรติดต่อ  089-9990857 และ 089-0157438
ร่วมพัฒนาและสนับสนุนโดย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  ติดต่อผู้ดูแล chart4301@gmail.com
Copyright © 2009   สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 Powered by    NKINFOWEB VSp © 2009