เรียน ลูกจ้างฯที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
  เรื่อง การฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี ๒๕๖๒ (กลุ่มลูกจ้างฯ)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 

ด้วย สมาคมลูกจ้างเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาชีพ “สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แอร์) และการล้างแอร์” ให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 60 คน กำหนดฝึกอบรมระหว่าง

วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)

ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เชียงใหม่ ประกอบไปด้วย(สพป.ชม.เขต 1-4 และ (สพม.34)

 และวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๒)

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบไปด้วย (สพป.ชม.เขต 5-6)           

- วัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯคือ.-

(1) เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

(2) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว

(3) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำเอาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้                    

ให้สมาชิกฯ ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้เข้าร่วมฝึกอบรมตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้..ค่ะ 

โปรดโหลดเอกสาร 
รุ่นที่ 1 คลิกที่โหลด 1
รุ่นที่ 2 คลิกที่โหลด 2  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/04/2019 เวลา  : 22:55 น. โดย  :
โหลด1 : 1104192252O7U4Z1.PDF
โหลด2 : 1104192252O7U4Z2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save